Samodzielne nagrywanie rozpraw sądowych- nowelizacja!

W dniu 8 września 2016 roku weszła w życie Ustawa z 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 roku poz. 1311 ze zm.).

Nowelizacja ta dodała w szczególności artykuł 162¹ , który reguluje kwestię samodzielnego nagrywania przez stronę przebiegu posiedzenia sądowego.

Strona może utrwalać przebieg posiedzenia tylko za zgodą sądu i tylko wówczas, gdy nie stoi temu na przeszkodzie wzgląd na prawidłowość postępowania. Okoliczności te ocenia sąd.

Przepis nie wprowadza rozróżnienia w zakresie tego, jakich posiedzeń zgoda może dotyczyć, zatem wnosić należy, że dotyczyć może nie tylko posiedzeń wyznaczonych na rozprawę, ale także posiedzeń niejawnych.

Zwrócić także należy uwagę, że zgoda sądu objąć może jedynie utrwalanie dźwięku, nie zaś obrazu.

Aktualnie zatem może mieć miejsce sytuacja, gdzie dane posiedzenie będzie utrwalane przez sąd (e-protokół) za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo dźwięk i obraz, a jednocześnie strona (lub jej przedstawiciel ustawowy bądź pełnomocnik) będzie utrwalała za zgodą sądu przebieg posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.

Wydaje się jednak, że sens samodzielnego utrwalania dźwięku istnieje tylko w tych sądach, gdzie posiedzenia, ze względów technicznych, nie są jeszcze rejestrowane, bądź gdy wystąpi incydentalna niemożność sporządzenia e-protokołu z przyczyn technicznych.