I. Dowiedz się więcej o plikach cookies.

1. Niniejsza Strona korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”).

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, między innymi pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Strony.

3. Cookies zwykle zawierają:

a) nazwę strony internetowej, z której pochodzą;

b) czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym,

c) unikalny numer.

4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Strony pliki cookies oraz mającym do nich dostęp jest operator Strony.

5. Pliki cookies wykorzystywane są przede wszystkim w celu tworzenia statystyk, które pomagają ustalić, w jaki sposób użytkownicy Strony korzystają z niej, co umożliwia udoskonalenie jej struktury oraz zawartości.

6. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (ang. session cookies) oraz „stałe” (ang. persistent cookies).

7. Cookies „sesyjne” są to pliki tymczasowymi, które przechowuje się w urządzeniu końcowym użytkownika aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej bądź wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. „Stałe” pliki cookies są natomiast przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies bądź do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

9. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zwykle dopuszcza w sposób domyślny przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.

10. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, możliwe jest także automatyczne ich blokowanie.

11. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

12. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Strony. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika albo/i o czasie pozostawania użytkownika na danej stronie.

13. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google możliwe jest przeglądanie, a także edytowanie informacji wynikających z plików cookies – przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

II. Logi Strony.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

3. Zapisowi mogą podlegać także: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link),  informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o adresie IP.

4. Wskazane wyżej dane nie są identyfikowane z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Stroną.

III. Udostępnienie danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Administrator może mieć obowiązek- na podstawie zgodnych z prawem żądań i w zakresie wynikającym z tego żądania – udzielania informacji zebranych przez Stronę upoważnionym organom.

IV. Wyrażanie i cofanie zgody (zarządzanie plikami cookies).

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies, które są niezbędne dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa oraz utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a nawet pozbawić użytkownika możliwości korzystania ze stron WWW.

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybierać z poniższej listy przeglądarkę internetową/ system i postępować zgodnie z opisanymi tam instrukcjami:

a) Internet Explorer

b) Windows Phone

c) Blackberry

d) Android

e) Chrome

f) Firefox

g) Opera

h) Safari

i) Safari (iOS)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że administratorem Państwa danych jest Agnieszka Kapała- Sokalska, prowadząca Kancelarię Adwokacką Agnieszka Kapała-Sokalska (adres: Al. Gen. Hallera 137/2, 80-416 Gdańsk, e-mail: a.kapala-sokalska@aks-adwokat.pl, NIP: 6211709454), dalej zwana: Kancelaria AKS, oraz wszystkie osoby będące współpracownikami Kancelarii AKS.

Cele przetwarzania danych przez Kancelarię AKS:
1. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii AKS, wyrażającego się w:
a. zapewnieniu prawidłowego korzystania ze strony internetowej, w szczególności jej prawidłowego wyświetlania, a także w celu prowadzenia przez Kancelarię statystyki oglądalności strony WWW;
b. nawiązaniu z Państwem kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji i komunikacji, ustalenia tożsamości, w szczególności w sytuacji, w której jest Pan stroną postępowania, w którym bierze udział Kancelaria AKS, bądź jesteście Państwo pracownikiem bądź współpracownikiem Klienta lub Kontrahenta Kancelarii AKS;
c. podjęciu czynności niezbędnych do zawarcia umowy, a następnie w celu należytego jej wykonania i rozliczenia;
d. zapewnieniu ochrony prawnej Kancelarii AKS, w szczególności w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
2. jeżeli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to Pana / Pani dane osobowe są przetwarzane w takim wypadku na podstawie udzielonej przez Pana / Panią zgody, w zakresie wyznaczonym tą zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne;
3. w celu wywiązania się z nałożonych na Kancelarię obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w celach przekazania Państwa danych osobowych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych, bądź innych postępowań przed organami państwowymi, a także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego.

Kancelaria AKS przetwarza Państwa dane osobowe w następującym zakresie:
1. Dane kontaktowe, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, zajmowane stanowisko i dane pracodawcy;
2. Dane niezbędne do wykonania umowy, w tym reprezentacji przed organami państwowymi i sądami (numery identyfikujące, jak np. NIP, PESEL, KRS i inne dane przekazane na potrzeby wykonania umowy);
3. Gdy użytkowana jest strona www, są dane przetwarzane dane: adresu elektronicznego tj. numer IP i rodzaj urządzenia końcowego, z którego połączono się z serwisem.

Prawa służące Państwu w związku z przetwarzaniem danych:
1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych;
2. prawo do sprostowania danych osobowych;
3. prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania;
4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana danych osobowych;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

6. w przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje

Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie.
Pozostałe informacje:
1. Kancelaria pozyskuje dane osobowe przekazane przez Państwa, a także od klientów lub kontrahentów Kancelarii AKS, od innych podmiotów, które przekażą Państwa dane np. w korespondencji, w tym w korespondencji procesowej, ze źródeł publicznodostępnych, w szczególności z danych zamieszczonych na stronach internetowych.
2. Kancelaria nie przekazuje Państwa danych osobowych do Krajów Trzecich. Taki obowiązek może jednak wynikać z obowiązków nałożonych na Kancelarię AKS na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego bądź unijnego.
3. Państwa dane będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania i przechowywania tych danych i trwa- zależnie, który z powyższych terminów będzie dłuższy- nie dłużej niż przez okres niezbędny do skontaktowania się z Państwem i prowadzenia korespondencji lub przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, lub przez okres, na który zgoda na przetwarzanie danych została przez Państwa udzielona, lub przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych na Kancelarię lub jeżeli zawarli Państwo umowę z Kancelarią AKS, do czasu wykonania i rozliczenia umowy lub jeżeli jest Państwa pracownikiem klienta lub kontrahenta Kancelarii AKS, do czasu wykonania umowy zawartej z klientem albo kontrahentem.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest to warunek niezbędny do tego by Kancelaria AKS miała możliwość nawiązania z Państwem kontaktu lub należytego wykonania umowy przez Kancelarię AKS (zawartej z Państwem lub podmiotem, w którego strukturach jesteście Państwo zatrudnieni). Niepodanie danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić skontaktowanie się z Państwem lub w przypadku użytkowania strony internetowej, prawidłowe wyświetlanie Państwu zawartości strony
internetowej.
5. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu i w oparciu o te dane nie są podejmowane decyzje, w sposób zautomatyzowany.
6. Co do zasady Państwa dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim.

Wyjątki dotyczą sytuacji, gdy jest to niezbędne w ramach działalności Kancelarii AKS. Są to przede wszystkim: podmioty współpracujące z Kancelarią AKS, w szczególności księgowi, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i aplikanci radcowscy, doradcy podatkowi, operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, podmioty świadczące na rzecz Kancelarii AKS usługi hostingu i serwisu strony internetowej, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych, podmioty, wobec których Kancelaria AKS będzie zobowiązana przekazać Państwa dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, kontrahenci lub klienci Kancelarii, banki (w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych).