Odszkodowania

Odszkodowania

Przykładowe sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria:

  • Reprezentacja w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowania będącego skutkiem tzw. czynu zabronionego (m.in. sprawy o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego oraz będące efektem błędu lekarskiego);
  • Reprezentacja w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowania za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania;
  • Reprezentacja w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowania za niezgodne z przepisami lub nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę lub za niezgodne z przepisami rozwiązanie stosunku pracy;
  • Reprezentacja  w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowania za mobbing;
  • Reprezentacja w sprawach o odszkodowanie w związku z zakazem konkurencji wprowadzonym na podstawie przepisów prawa pracy;
  • Reprezentacja w sprawach o odszkodowanie należne właścicielowi od osób, które zajmują bez tytułu prawnego lokal mieszkalny;
  • Reprezentacja  w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowania za wywłaszczenie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego;
  • Reprezentacja w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowania za niesłuszne skazanie, zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie.