Nowy rodzaj rachunku bankowego- rachunek rodzinny

Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1177), która wchodzi w życie w dniu 20 sierpnia 2016 r. wprowadzono do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128, ze zm.) nowy rodzaj (kategorię) rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego w postaci rachunku rodzinnego.

Jak stanowi art. 49 ust. 4 Prawa bankowego rachunki rodzinne mogą być prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o których mowa w art. 833 § 6 i 7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm. 5) ), z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych, zwane dalej „świadczeniami niepodlegającymi egzekucji”. Wśród tych świadczeń znajdują się świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne oraz świadczenie wychowawcze. (tzw. 500 PLUS).

Zgodnie z treścią art. 52a ust. 1 Prawa bankowego otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku, w którym rachunek jest prowadzony, są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Bank nie pobiera opłat i prowizji za wydanie instrumentu płatniczego do rachunku rodzinnego, jego miesięczne utrzymanie oraz wypłaty z wykorzystaniem tego instrumentu przy użyciu bankomatów tego banku.

Na rachunek rodzinny- zgodnie z art. 52a ust. 2 Prawa bankowego- mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji. Ponadto, wpłaty na rachunek rodzinny mogą być dokonywane wyłącznie z rachunków bankowych jednostek wypłacających świadczenia niepodlegające egzekucji.

Co charakterystyczne- umowa rachunku rodzinnego określać musi numery rachunków bankowych jednostek wypłacających świadczenia niepodlegające egzekucji, z których dokonywane są wpłaty na rachunek rodzinny. Jednostka, która wypłaca świadczenia niepodlegające egzekucji, obowiązana jest wydać zaświadczenie o numerze tego rachunku, które stanowi załącznik umowy rachunku rodzinnego (art. 52 ust. 2a Prawa bankowego).

Podobne zapisy, jak w ustawie Prawo bankowe, zostały dodane do ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1450, ze zm.). Wprowadzono zatem rachunek rodzinny członka kasy.