Publikacje.

Niedozwolone klauzule umowne*

Konsumenci (tzn. osoby fizyczne, które dokonują czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością zawodową lub gospodarczą) zawierają na co dzień wiele umów z przedsiębiorcami, w stosunku do których nie mają realnej możliwości negocjowania ich treści. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego postanowienia takich umów, jeżeli nie zostały uzgodnione indywidualnie (chodzi tu m.in. o postanowienia umowy przejęte …

Umowa przedwstępna*

Umowa przedwstępna stanowi czynność prawną, dokonywaną zazwyczaj w sytuacji, kiedy jej strony ze względu na zaistnienie pewnych konkretnych okoliczności nie chcą bądź nie mogą (jeszcze) zawrzeć umowy definitywnej. Powody te mogą mieć charakter przeszkód faktycznych (np. jedna ze stron nie posiada wystarczających środków pieniężnych na uiszczenie ceny, uzyska je jednak wkrótce) tudzież prawnych (np. jedna …

Jak podzielić spadek na drodze sądowej?*

Bardzo często się zdarza, że po osobie zmarłej dziedziczy kilka osób. Spadkobiercy są wówczas współwłaścicielami przedmiotów wchodzących w skład spadku. Wobec tego, że wszyscy współwłaściciele mają prawo do współposiadania majątku spadkowego, pozostawanie w takiej wspólności niejednokrotnie prowadzi do konfliktów – zwłaszcza gdy współwłasność dotyczy takich przedmiotów, z których korzystanie wraz z innymi osobami może być …

Firma jako dobro osobiste- kilka praktycznych uwag*

Firma stanowi dobro osobiste, którego ochrona została przez ustawodawcę uregulowana w Kodeksie cywilnym – w stosunku do ochrony innych dóbr osobistych – w sposób szczególny, aczkolwiek w rzeczywistości niewiele odbiegający od zasad ogólnych. Regulacja dotycząca ochrony tego dobra osobistego ma charakter autonomiczny, dotyczy tylko przedsiębiorców i na zasadzie lex specialis derogat legi generali wyłącza stosowanie …

Powództwa przeciwegzekucyjne*

Wśród merytorycznych form ochrony przed egzekucją (tj. takich, które są skierowane przeciwko zasadności i dopuszczalności egzekucji) na szczególną uwagę zasługują dwa rodzaje powództw przeciwegzekucyjnych, tj. powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (tzw. powództwo opozycyjne) oraz powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji (tzw. powództwo ekscydencyjne). Należy pamiętać, że organy egzekucyjne (komornik i sąd) nie mogą …

Pełnomocnictwo*

Termin „pełnomocnictwo” używany jest w kilku znaczeniach. Można nim określić: 1) stosunek prawny, łączący pełnomocnika z mocodawcą 2) jednostronną czynność prawną mocodawcy, stanowiącą źródło umocowania 3) dokument, w którym ta czynność zostaje zawarta 4) samo umocowanie do dokonywania czynności prawnych (nie zaś do czynności faktycznych). Podstawę pełnomocnictwa stanowi zawsze oświadczenie woli osoby reprezentowanej. Mocodawca udziela …

Odpowiedzialność rodziców za szkody wyrządzone przez dziecko*

Odnosząc się do kwestii odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez dziecko, należy dokonać rozróżnienia dwóch możliwych sytuacji: gdy szkodę wyrządza dziecko w wieku poniżej lat 13 i gdy szkodę powoduje dziecko starsze, tj., takie, które ukończyło już 13 r. ż., ale nie jest jeszcze pełnoletnie (z chwilą uzyskania pełnoletniości ustaje władza rodzicielska). Dzieci, które nie ukończyły …

Odrzucenie sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty*

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przewidują takie sytuacje, gdy sąd obowiązany jest odrzucić sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty. Poniżej kilka przykładów. Otóż sąd odrzuci sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty, gdy zostaną one wniesione po terminie, czyli po upływie 2 tygodni, licząc od dnia doręczenia nakazu zapłaty. Na marginesie należy w tym miejscu zasygnalizować, że …